Yazıyla kışıyla, gecesiyle gündüzüyle Üsküp için çalışıyoruz
Üsküp Belediye Başkanlığı
Anasayfa
Etik Kurulu

ÜSKÜP BELEDİYE BAŞKANLIĞI

ETİK KOMİSYONU

 

Çetin ALINCA

Etik Komisyonu Başkanı

İnşaat Teknikeri

Yılmaz ÇALLI

Etik Komisyonu Üyesi 

Zabıta Komiser V.

Hakan KÜÇÜK

Etik Komisyonu Üyesi

Yazı İşleri Müdür V.

 

İrtibat Telefonu  : (0 288) 273 11 22 – (0 288) 273 17 77

KOMİSYONUN TEŞKİLİ VE GÖREVLERİ

     13.04.2005 tarih ve 25785 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 29. maddesi gereğince Üsküp Belediye Başkanlığı’nın 24.06.2014 tarih ve 28378609-010.99-440 sayılı onaylarıyla 2014-2019 dönemi için  Belediyemizde Etik Komisyonu oluşturulmuştur.

     Etik Komisyonunun görevi kurum ve kuruluşlarda, etik kültürünü yerleştirmek ve geliştirmek, personelin etik davranış ilkeleri konusunda karşılaştıkları sorunlarla ilgili olarak tavsiyelerde ve yönlendirmede bulunmak ve etik uygulamaları değerlendirmektir.

    Etik Komisyonu üyelerinin ne kadar süreyle görev yapacağı ve diğer hususlar, Belediye Başkanı tarafından belirlenir. Etik komisyonu, Başbakanlık Kamu Görevlileri Etik Kurulu ile işbirliği içinde çalışmaktadır.

ETİK İLKELER

·   Görevin yerine getirilmesinde kamu hizmeti bilinci

·   Halka Hizmet bilinci

·   Hizmet Standartlarına uyma

·   Amaç ve Misyona bağlılık

·   Nezaket ve Saygı

·   Saygınlık ve Güven

·   Yetkili Makamlara bildirim

·   Çıkar çatışmasında kaçınma

·   Görev ve yetkilerin menfaat sağlamak amacıyla kullanılmaması

·   Hediye alma ve menfaat sağlama yasağı

·   Kamu Malları ve kaynaklarının kullanımı

·   Savurganlıktan kaçınma

·   Bağlayıcı açıklamalar ve gerçek dışı beyan

·   Bilgi verme, saydamlık ve katılımcılık

·   Yöneticilerin hesap verme sorumluluğu

·   Eski kamu görevlileriyle ilişkiler

·   Mal bildiriminde bulunma

ETİK KOMİSYONUNA BAŞVURU

            Değerli başvuru sahibi, 

        Başvurunuzu, 5176 sayılı Kanun ile buna Kanun'a dayanılarak hazırlanan Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik (Yönetmelik) hükümlerine uygun olarak yapabilmek için lütfen aşağıdaki hususlara dikkat ediniz.

      a.   Nasıl Başvuru Yapılabilir?

      Etik Komisyonumuza aşağıdaki yollarla başvuruda bulunabilirsiniz.

 1. Posta yoluyla
 2. E-posta yoluyla
 3. Tutanağa geçirilen sözlü başvuru

b.   Kimler Komisyon’a Başvuruda Bulunabilir?

 1. Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ile Türkiye'de ikamet eden yabancı gerçek kişiler tarafından başvuru yapılabilir. (5176 s.K. Md.4)
 2. Tüzel kişiler (kurumlar, sendikalar, dernekler vb.) başvuruda bulunamazlar.

c.   Hangi Kamu Görevlileri Hakkında Komisyona Başvuru Yapılabilir?

    Başvuru, gerçek kişiler tarafından adı, soyadı, oturma yeri veya iş adresi ile imzayı kapsayan dilekçelerle, en az genel müdür ve Kurulca genel müdür düzeyinde oldukları kabul edilen EK-2 listede bulunan unvanlarda bulunanlar için Başbakanlık Etik Kurul Başkanlığına, diğer görevliler için ise kurum yetkili disiplin kurullarına yöneltilmek üzere ilgili kurum amirliğine yapılır.  5176 sayılı Kanun ile bu Yönetmelik kapsamında bulunan ve Kurulun görev alanı dışındaki   kamu görevlilerinin etik ilkelere aykırı davrandığı yolunda disiplin kurullarına yapılan   başvurular, yetkili disiplin kurullarınca bu Yönetmelikte düzenlenen etik davranış ilkeleri ile başvuru usul ve esasları çerçevesinde incelenir.

     d.   Hangi Kamu Görevlileri Hakkında Kurula Başvuru Yapılamaz?

 1. Cumhurbaşkanı
 2. Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri
 3. Bakanlar Kurulu üyeleri
 4. Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları
 5. Yargı mensupları
 6. Üniversite mensupları hakkında Komisyon’a başvuru yapılamaz. (5176 s.K. Md.1)

 

e.   Başvuruda Bulunması Gereken Hususlar Nelerdir?

 1. Adınız ve soyadınız, T.C. kimlik numaranız
 2. Oturma yeri veya iş adresiniz
 3. İmzanız (e-posta ile yapılan başvurular hariç)
 4. Etik ilkelere aykırı davrandığı iddia edilen kişinin adı, soyadı, unvanı ile iddiaya ilişkin yer ve zaman bilgileri somut biçimde gösterilmelidir.
 5. İddianıza ilişkin -varsa- belgeler de eklenmelidir
 6. Türkiye'de oturan yabancıların bu yolla yaptıkları başvurularda, pasaport numarası ve uyruğu gösterilir.

f.    Hangi Başvurular Değerlendirmeye Alınmaz?

 1. Başvuru sahibinin adı, soyadı, imzası (e-posta hariç) veya adresi bulunmayan başvurular (Yönetmelik Md. 35/ı)
 2. Yargı organlarında görülmekte olan veya yargı organlarınca karara bağlanmış bulunan uyuşmazlıklara ilişkin başvurular (5176 s.K. Md.4)
 3. Etik ilkelere aykırı davranışın gerçekleştiği tarihten başlayarak iki yıl içinde yapılmayan başvurular (Yönetmelik Md.40)
 4. Kamu görevlilerini karalama amacı güden, haklı bir gerekçeye dayanmayan, başvuru konusuyla ilgili yeterli bilgi ve belge sunulmamış başvurular (5176 s.K. Md.4)
 5. Tüzel kişiler tarafından yapılmış başvurular (5176 s.K. Md.4)
 6. Oluştuğu tarihi izleyen günden başlayarak iki yıl içinde yapılmayan etik ilkelere aykırı davranışlar hakkındaki başvurular incelenmez.

g.  Disiplin kurullarında inceleme ve karar verme usulü

     Bu kurulların verdiği etik ilkeye aykırı davranışın varlığı veya yokluğu konusundaki kararlar ilgili kurum veya kuruluş yetkilisine, hakkında başvuru yapılan kamu görevlisine ve başvuru sahibine bildirilir. Kurul gerekli gördüğünde resen incelemede bulunabilir. (5176 s.K. Md.3) Disiplin kurullarının kararları kamuoyuna duyurulmaz.

ETİK MEVZUATI